Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-phap-luat-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-hung-yen-30234
  http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
  https://dx.gov.vn/
  °
  532 người đang online