Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Đoàn kiểm tra CCHC họp đánh giá kết quả sau kiểm tra

Đăng ngày 12 - 08 - 2023

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 03/01/2023 về kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công huyện Văn Lâm năm 2023; Quyết định số 2843/QĐ - UBND ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023; Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 về kiện toàn bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra công tác CCHC, (PAPI) năm 2023.

 

Ngày 12/8/2023, Đoàn kiểm tra CCHC tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả sau khi tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác CCHC, PAPI tại 09 đơn vị (trong đó có 02 phòng chuyên môn, 06 xã và Bộ phận Một cửa huyện) gồm: Phòng Lao động thương binh và xã hội, phòng Tài nguyên và Môi trường; Bộ phận một cửa cấp huyện; UBND các xã, thị trấn Lạc Đạo; Việt Hưng; Lạc Hồng; Tân Quang; Đình Dù; Thị trấn Như Quỳnh.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra theo nội dung, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL; cải cách thủ tục hành chính; cải cách Tổ chức bộ máy hành chính; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số. Đoàn kiểm tra kỹ các nội dung tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; kiểm tra các nội dung do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

Hình ảnh: tại Hội nghị

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác PAPI theo 09 chỉ số nội dung tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra theo nội dung, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; An ninh, trật tự khu dân cư; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Tin mới nhất

Họp phân công nhiệm vụ chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm CCHC, PAPI, DDCI năm 2023(29/09/2023 9:05 SA)

Triển khai 1 số nhiệm vụ về Phổ biến giáo dục pháp luật(25/09/2023 1:00 CH)

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định...(21/09/2023 2:07 CH)

Công văn triển khai tìm kiếm sáng kiến về CCHC năm 2023(15/09/2023 2:22 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực...(15/09/2023 2:05 CH)

Triển khai thực hiện chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ(23/08/2023 2:02 CH)

Tin liên quan

Họp phân công nhiệm vụ chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm CCHC, PAPI, DDCI năm 2023(29/09/2023 9:05 SA)

Triển khai 1 số nhiệm vụ về Phổ biến giáo dục pháp luật(25/09/2023 1:00 CH)

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định...(21/09/2023 2:07 CH)

Công văn triển khai tìm kiếm sáng kiến về CCHC năm 2023(15/09/2023 2:22 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực...(15/09/2023 2:05 CH)

Triển khai thực hiện chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ(23/08/2023 2:02 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Văn Lâm
263 người đã bình chọn
°
19 người đang online