Văn Lâm: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho cấp huyện và xã, thị trấn.

Đăng ngày 02 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Công văn số 181/STP-HCTP ngày 28/02/2023 của Sở Tư pháp tỉnh về việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Ngày 01/03/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho cấp huyện và các xã, thị trấn.

Nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hình ảnh: Hội nghị tập huấn

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, để tiếp tục góp phần cùng huyện nhà nâng cao chỉ số CCHC, các phòng, ngành và các xã, thị trấn sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số với 3 trụ cột chính, là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đúng theo lộ trình, kế hoạch của UBND tỉnh, huyện quy định.

- Tiếp tục thực hiện từng bước nhân rộng mô hình 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt. Hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán bằng phí điện tử. Tăng cường việc nộp và trả hồ sơ hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, triển khai các dịch vụ mà người dân là người trực tiếp hưởng lợi. Tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện số hóa các thông tin, thực hiện chuyển đổi số. Thực hiện tốt các Kế hoạch thi đua về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số do tỉnh, huyện phát động.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh, huyện tổ chức. Từng bước nâng cao trình độ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, CCHC. Cập nhật kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ, công chức thực thi công vụ tại Bộ phận một cửa.

Hình ảnh tại hội nghị

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023(07/03/2023 10:37 SA)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023(25/02/2023 10:39 SA)

Văn Lâm đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính, PAPI 9 tháng năm 2022 và triển...(18/10/2022 4:13 CH)

(18/10/2022 4:11 CH)

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh về kiểm tra công tác nâng cao hiệu quả quản trị và...(11/10/2022 3:22 CH)

Văn Lâm tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ(27/05/2022 8:55 SA)

°
856 người đang online