Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023

Đăng ngày 07 - 03 - 2023
100%

Ngày 06/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 đối với 05 đầu mối. Hội nghị do đồng chí Hoàng Thế Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện chủ trì; tham dự Hội nghị có thủ trưởng các phòng chuyên môn của 05 đầu mối thực hiện CCHC.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các Trưởng phòng của 05 đầu mối báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2023, ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự; đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện kết luận và giao nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cho 05 đầu mối như sau:

1. Phòng Nội vụ huyện:

          a) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ chung về CCHC theo Kế hoạch của huyện đã ban hành. Đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện. Hàng quý hoặc đột xuất tham mưu tổ chức họp theo định kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các phòng, đơn vị, địa phương để UBND huyện và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

b) Về cải cách tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

          - Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện theo quy định và lộ trình tinh giản của tỉnh; triển khai chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện nghỉ thôi việc theo nguyện vọng.

- Thường xuyên kiểm tra về công tác tổ chức, bộ máy, biên chế tại một số cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại.

c) Về cải cách chế độ công vụ:

- Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong huyện theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

- Xây dựng Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành trong hoạt động công vụ; kiểm tra về công tác tổ chức, bộ máy, biên chế tại một số cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại.

          2. Phòng Tư pháp huyện:

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo các văn bản được ban hành kịp thời, đúng quy trình, đảm bảo tính khả thi, hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các thể chế được ban hành.

-  Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định của pháp luật, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

- Đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết TTHC mức độ 3,4 tại Bộ phận Một cửa của huyện và các xã, thị trấn (năm 2022 yêu cầu 50%; năm 2023 yêu cầu 80%).

- Đề xuất tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; nâng cấp hiện đại hệ thống trang thiết bị (máy tính, máy scan, tốc độ đường truyền Internet...) tại Bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn.

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm TTHC, đơn giản TTHC đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương (cắt giảm về thời gian giải quyết TTHC về TTHC...).

- Bố trí, phân công 01 cán bộ trực bộ phận một cửa để giúp người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả hoặc đề xuất lãnh đạo UBND huyện bổ sung thêm công chức làm việc tại Bộ phận 1 cửa (nếu thấy cần thiết); yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả khi chưa giải quyết xong công việc thì không kết thúc công việc trên hệ thống phần mềm.

4.Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, nhất là y tế giáo dục, khoa học và công nghệ.... nhằm tăng dần mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên và chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.

- Tham mưu văn bản gửi các Sở, ngành của tỉnh ban hành về hướng dẫn định mức thu, chi, giá dịch vụ đào tạo để các cơ quan, đơn vị làm căn cứ thực hiện cơ chế tự chủ.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chỉnh sửa, bổ sung về Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo theo đúng văn bản quy định.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện:

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 bảo đảm đúng lộ trình, đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả, thực chất.

- Phối hợp với VNPT, tham mưu văn bản và báo cáo UBND huyện thành lập Trung tâm điều hành đô thị thông minh của huyện (trong đó: Xây dựng phương án cụ thể về kinh phí, cơ chế, nhân lực...) để thực hiện việc chuyển đổi số, chính quyền số hiện nay.

- Tham mưu, đề xuất tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về tin học cho các công chức Văn phòng- thống kê và công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của huyện và các xã, thị trấn.

Tin mới nhất

Ra mắt mô hình dân vận khéo “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”(29/03/2023 8:05 SA)

Văn Lâm: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho cấp huyện và...(02/03/2023 7:35 SA)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023(25/02/2023 10:39 SA)

Bộ TT&TT nâng cao hiệu quả cải cách hành chính(03/01/2023 7:39 SA)

Văn Lâm đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính, PAPI 9 tháng năm 2022 và triển...(18/10/2022 4:13 CH)

(18/10/2022 4:11 CH)

°
514 người đang online