Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 25 - 02 - 2023
100%

Ngày 24/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2023. Hội nghị do đồng chí Hoàng Thế Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện chủ trì; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Phòng Nội vụ-Cơ quan thường trực báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022; triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC năm 2023 và các ý kiến tham luận của các đại biểu dự Hội nghị; đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận một số nội dung như sau:

 Trong năm 2022 các cơ quan, đơn vị trong huyện đã thực hiện tốt công tác CCHC; cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 với kết quả: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tiếp tục đứng nhất (01/10); Chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) xếp thứ hai (02/10); Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ nhất (01/10, tăng 04 bậc) so với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên.

 Các xã, thị trấn trong huyện năm 2022 được tỉnh chấm điểm với kết quả: Chỉ số CCHC có 02 xã xếp loại xuất sắc (đứng thứ 1,2/161 xã, phường, thị trấn), 02 xã xếp loại tốt (đứng thứ 3,4/161 xã, phường, thị trấn), 07 xã xếp loại khá (đứng thứ 33 trở lên/161 xã, phường thị trấn); Chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công với kết quả: có 11/161 xã, phường, thị trấn xếp loại khá, trong đó 05/161 xã, thị trấn xếp đầu của tỉnh, 06 xã còn lại được xếp từ vị trí thứ 7 đến vị trí 24/161 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

 Để kịp thời khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo tại Hội nghị và phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ về CCHC trong năm 2023; đồng chí Phó UBND huyện-Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

          1. Chỉ đạo thực hiện các tốt nội dung tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về cải cách hành chính nhà nước huyện Văn Lâm năm 2023 (gọi tắt là Kế hoạch số 03/KH-UBND), trong đó thực hiện ngay các nhiệm vụ tại phục lục của Kế hoạch số 03/KH-UBND; tăng cường công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, viết các tin bài đăng tải trên cổng thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị; mở các lớp tập huấn, hội nghị hướng dẫn thực hiện các Chỉ số CCHC; báo cáo đảng ủy có Nghị quyết chuyên đề về CCHC để tập trung chỉ đạo thực hiện.

2. Tiếp tục tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực không còn phù hợp với quy định; chú trọng thẩm quyền ký văn bản, nội dung, thể thức kỹ thuật, trình bày văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thường xuyên, định kỳ gửi các văn bản về cấp có thẩm quyền để rà soát kiểm tra theo quy định; tiếp tục tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức tới các tổ chức và người dân nắm được và thực hiện.

3. Đẩy mạnh cải cách TTHC, tiếp tục rà soát đơn giản hóa TTHC, cắt giảm TTHC (cắt giảm về thời gian giải quyết); thường xuyên cập nhật các TTHC, niêm yết công khai đầy đủ tại Bộ phận Một cửa các cấp và thực hiện 100% trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh (motcua.hungyen.gov.vn)  

Tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, huyện; rà soát đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) đủ điều kiện ngay trong Quý I năm 2023; nâng cao tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2023, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tối thiểu 80% hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến.

          4. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương sáu khóa XII. Rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người làm việc trong cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện; xây dựng kế hoạch tuyển dụng biên chế; sắp xếp kiện toàn chức danh Phó chủ tịch cấp xã, công chức Văn phòng-Thống kê theo quy định; bố trí những công chức làm việc tại bộ phận một cửa có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao; có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở.

            5. Đẩy mạnh thực hiện luân chuyển, điều động, điều chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức, văn hóa công vụ. Triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ khâu tuyển dụng đến bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

            6. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tốt việc công khai về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước; công bố công khai dự toán NSNN; công bố công khai quyết toán NSNN; công khai chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng phương án chi trả tăng thêm cho CBCCVC; ban hành quy chế quản lý tài sản công theo hướng dẫn mới.

7. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng tại bộ phận Một cửa các cấp; xây dựng hạ tầng trang thiết bị (máy tính, Scan, máy photo, nâng cấp đường truyền internet..). Thực hiện ký số của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn huyện; tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện TTHC mức độ 3,4; tích cực viết tin bài, phóng sự trên cổng thông tin điện tử các cấp; tăng cường lập hồ sơ lưu trữ điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; khẩn trương mở chuyên mục lấy ý kiến đóng góp của người dân trên trang thông tin điện tử cấp xã.

Tin mới nhất

Ra mắt mô hình dân vận khéo “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”(29/03/2023 8:05 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023(07/03/2023 10:37 SA)

Văn Lâm: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho cấp huyện và...(02/03/2023 7:35 SA)

Bộ TT&TT nâng cao hiệu quả cải cách hành chính(03/01/2023 7:39 SA)

Văn Lâm đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính, PAPI 9 tháng năm 2022 và triển...(18/10/2022 4:13 CH)

(18/10/2022 4:11 CH)

°
948 người đang online