Văn Lâm tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc trên môi điện tử

Đăng ngày 15 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”. Công văn số 617/UBND-NV ngày 08/6/2022 của UBND huyện về lập hồ sơ điện tử trên phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác lập hồ sơ lưu trữ điện tử trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của huyện.

Hình ảnh: Tại buổi tập huấn

Ngày 15/6/2022, tại phòng họp tầng 3 HĐND và UBND huyện Văn Lâm tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc trên môi điện tử cho các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Hình ảnh: 2

Việc tập huấn nhằm: 

 Quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Văn Lâm.

 Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Hưng Yên theo đúng tiến độ nhằm từng bước đạt được các mục tiêu của Kế hoạch.

 Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, chính xác; người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thông tin để giải quyết công việc tiết kiệm, hiệu quả.

Tin mới nhất

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Văn Lâm đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số" giai đoạn...(31/08/2022 3:22 CH)

Văn Lâm triển khai thí điểm chạy thử phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn...(29/06/2022 3:47 CH)

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Chuyển đỏi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030...(05/04/2022 3:57 CH)

Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn...(29/03/2022 3:54 CH)

°
805 người đang online