Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lâm

Đăng ngày 23 - 06 - 2022
100%

Căn cứ các Thông tư của Bộ tài nguyên và môi trường: số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. THực hiện Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Văn Lâm.

Tin mới nhất

Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Lạc Đạo(22/04/2022 3:14 CH)

Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường ở Thị trấn Như Quỳnh(21/04/2022 3:16 CH)

Thông báo công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lâm(14/02/2022 3:38 CH)

Văn Lâm chú trọng nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng...(03/12/2021 10:03 SA)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2021(02/11/2021 1:46 CH)

V/v triển khai, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu;...(18/10/2021 4:28 CH)

°
705 người đang online