Quyết định về quy định chức nang, nhiệm vụ, quyền hạ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đăng ngày 08 - 12 - 2021
100%

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dâ về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; kiểm soát TTHC; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Tin mới nhất

Văn Lâm thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách hành chính(10/01/2018 8:08 SA)

Vị trí, chức năng của Văn phòng HĐND - UBND huyện(21/03/2012 10:55 SA)

°
1019 người đang online