Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Chuyển đỏi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Lâm

Đăng ngày 05 - 04 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện với các nội dung chính như sau: 46/KH-UBND ngày 21/3/2022

Tin mới nhất

Hưng Yên phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia(10/10/2022 3:30 CH)

Văn Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về Chuyển đổi số (06/10/2022 3:13 CH)

Việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(05/10/2022 10:48 SA)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Văn Lâm đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số" giai đoạn...(31/08/2022 3:22 CH)

Văn Lâm triển khai thí điểm chạy thử phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn...(29/06/2022 3:47 CH)

Văn Lâm tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc trên môi điện tử(15/06/2022 3:36 CH)

°
1073 người đang online