Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Văn Lâm năm 2022

Đăng ngày 29 - 03 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2022

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước năm 2022 nhằm xây dựng, phát triển Chính quyền số, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng của huyện. Từng bước thực hiện chuyển đổi hoạt động của các cơ quan nhà nước lên môi trường số; coi chuyển đổi số là bắt buộc, mang tính mặc định, chuyển đổi số phải toàn trình, từ đầu đến cuối. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước,  giảm bớt thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ tiện ích số mang lại giá trị gia tăng cho mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, thân thiện, dễ dàng sử dụng.

, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung chính như sau: 38/KH-UBND ngày 14/3/2022

Tin mới nhất

Hưng Yên phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia(10/10/2022 3:30 CH)

Văn Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về Chuyển đổi số (06/10/2022 3:13 CH)

Việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(05/10/2022 10:48 SA)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Văn Lâm đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số" giai đoạn...(31/08/2022 3:22 CH)

Văn Lâm triển khai thí điểm chạy thử phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn...(29/06/2022 3:47 CH)

Văn Lâm tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc trên môi điện tử(15/06/2022 3:36 CH)

°
906 người đang online