Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đăng ngày 14 - 09 - 2022
100%

Tên thủ tục

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký

 

Trình tự thực hiện

  • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhbị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhđược cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh.

 

Thời hạn giải quyết

  • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhậnđược Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhđược cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh.

 

Phí

không

Lệ Phí

- 30.000 đồng/lần

 

Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

 

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của

Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

  • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  • Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thông tư số 250/2016/TT-BTC).
  • Nghị quyết số 136/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND  ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí (Nghị quyết số 136/2017/NQ-HĐND).

 

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh.

 

Tải biểu mẫu tại đây.

Tin mới nhất

Quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ...(21/09/2022 8:31 CH)

Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của...(19/09/2022 10:23 SA)

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:10 CH)

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:05 CH)

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc...(16/09/2022 10:13 SA)

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.(15/09/2022 7:37 CH)

°
852 người đang online