Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp

Đăng ngày 23 - 12 - 2021
100%

Ngày 08/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2069/QĐ-TTg ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp. Theo đó Quyết định quy định một số nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, về Danh mục sự nghiệp công thiết yếu bao gồm:

          - Dịch vụ hỗ trợ thông tin, thực hiện trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý;

          - Dịch vụ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

          Thứ hai, về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản bao gồm:

          - Dịch vụ tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

          - Dịch vụ đấu giá tài sản;

          - Dịch vụ công chứng.

          Thứ ba, Quyết định này quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

          - Căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu quy định tại Quyết định này để quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

          - Rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và phù hợp với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

          - Bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế nội dung dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý; dịch vụ quy định tại tiểu mục 2.2 và tiểu mục 2.3 thuộc nhóm dịch vụ cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp luật; nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp thực hiện; nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản; nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực công chứng, chứng thực (do Phòng Công chứng trực thuộc Sở Tư pháp thực hiện) được quy định tại Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ./.

Tin mới nhất

30 TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI(22/04/2022 9:18 SA)

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM(22/04/2022 9:16 SA)

Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19(23/12/2021 9:31 SA)

Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc và các loại ô...(23/12/2021 9:30 SA)

Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng(23/12/2021 9:29 SA)

Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam(23/12/2021 9:28 SA)

°
1448 người đang online