Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Đăng ngày 15 - 12 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 476/SNV-CCHCVTLT ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính năm 2021. UBND huyện Văn Lâm báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Kế hoạch CCHC

Ngày 06/01/2020 UBND huyện ban hành kế hoạch số 04/KH-UBND về công tác CCHC năm 2020 đảm bảo thời gian quy định. Trong kế hoạch xác định đầy đủ các nội dung CCHC cần thực hiện và phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị.

2. Việc tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

- Trong năm 2021, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC như: Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 công bố kết quả xác định chỉ số CCHC xã, thị trấn năm 2020, trách nhiệm người đứng đầu UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020; Công văn số 99/UBND-NV ngày 04/02/2021 về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 110/UBND-NV ngày 08/02/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Công văn số 253/UBND-NV ngày 24/3/2021 về việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2021 của tỉnh; Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Văn Lâm; Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CCHC huyện 6 tháng đầu năm; Công văn số 540/UBND-NV ngày 09/6/2021 về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công huyện Văn Lâm; số 527/UBND-NV ngày 8/6/2021 về phát động viết bài dự thi “tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC; số 670/UBND-VP ngày 5/7/2021 về việc rà soát, xây dựng quy trình nội bộ rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; số 647/UBND-NV ngày 01/7/2021 về việc thực hiện tốt một số nhiệm vụ CCHC năm 2021; số 737/UBND-NV ngày 21/7/2021 về triển khai thực hiện tốt chấm điểm Chỉ số CCHC; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về xây dựng điểm hình tiên tiến phong trào thi đua “nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), và chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị công giai đoạn 2021-2025... và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác liên quan đến công tác CCHC.

- Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo đúng quy định như: báo cáo CCHC quý I, 6 tháng, 9 tháng năm 2021; gửi các bài dự thi tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2021 đảm bảo đúng quy định và trong năm huyện có 01 bài dự thi của cá nhân đạt giải ba cấp tỉnh.

3. Kiểm tra công tác cải cách hành chính

- Ngày 22/01/2021 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về kiểm tra công tác CCHC huyện năm 2021 và Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2021; Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 về kiện toàn tổ công tác kiểm tra công vụ; Quyết định 1061/QĐ-CTUBND ngày 02/7/2021 về thành lập tổ kiểm tra nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao;

- Đoàn Kiểm tra đã thực hiện kiểm tra qua 04 đợt với tổng số 23 đơn vị (Trong đó có 11 xã, thị trấn, Bộ phận Một cửa của huyện thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch, còn lại 12 đơn vị là kiểm đột xuất) theo các Thông báo số 02/TB-ĐKT ngày 28/7/2021; số 03/TB-ĐKT ngày 13/8/2021; số 04/TB-ĐKT ngày 30/8/2021; số 05/TB-ĐKT ngày 18/10/2021. Huyện thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2021.         

4. Thực hiện tuyên truyền về CCHC

- Ngày 22/01/2021 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND tuyên truyền CCHC huyện năm 2021; Trong kế hoạch đã cụ thể hóa, giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng chuyên môn và đơn vị, trong đó chủ yếu thực hiện tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị, cuộc họp thường niên, đột xuất và đưa vào chương trình bồi dưỡng của Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các buổi học tập Nghị quyết...

Kết quả:

- Huyện đã phối hợp với Đài truyền hình tỉnh Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Tạp trí thi đua khen thưởng, đăng nhiều bài viết tuyên truyền về công tác CCHC của huyện và một số xã, thị trấn trong huyện.

- Đài truyền thanh xây dựng được 64 chuyên mục CCHC, với 67 nội dung, tin, bài, phóng sự cùng các văn bản chỉ đạo của các cấp, của huyện và các ngành, lĩnh vực, tuyên truyền được trên 200 lượt, với tổng thời lượng phát sóng trên 800 phút. Tăng gần 100 phút; tăng khoảng 15 tin, bài, phóng sự so với năm 2020. Tích cực cộng tác tin bài trên cổng thông tin điện tử của huyện và Đài PTTH tỉnh, Báo Hưng Yên. Cổng thông tin điện tử của huyện đăng tải 186 thủ tục hành chính mức độ 2, 65 thủ tục hành chính đạt mức độ 3, 192 thủ tục hành chính đạt mức độ 4...Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm; thường xuyên tổ chức các cuộc họp yêu cầu các bộ phận chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao chủ trì. Tổ chức các cuộc họp Đoàn, Tổ kiểm tra CCHC. 100% các TTHC được liên tục cập nhật mới và niêm yết công khai tại bộ phận TN&TKQ của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

1. Cải cách thể chế

Ngày 31/12/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện; Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 về ban hành Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021 và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn huyện Văn Lâm; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 29/01/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/02/2021 về việc triển khai thực hiện công tác Bồi thường nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 29/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 01/03/2021 về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện.

Kết quả năm 2021:

- Công tác thẩm định văn bản QPPL: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, phòng Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo không có các quy định mới chứa đựng các yêu cầu không cần thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Kết quả thẩm định 08 văn bản QPPL do UBND huyện ban hành.

- Công tác kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản năm 2021, UBND huyện giao Phòng Tư pháp kiểm tra, rà soát 08 văn bản do HĐND, UBND huyện ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền 19/355 Nghị quyết do HĐND các xã, thị trấn ban hành theo trình tự, thủ tục, thể thức văn bản QPPL và 336/355 văn bản còn lại được ban hành theo hình thức văn bản hành chính. Qua rà soát không phát hiện văn bản có quy định về thủ tục hành chính, quy định làm tăng chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

          - Tình hình theo dõi, thi hành pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện tốt: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; Luật Xử lý VPHC năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành với hơn 1146 lượt người tham dự; hội nghị Tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" với đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện, trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật (tháng 11) treo được 70 băng rôn, khẩu hiệu và chỉ đạo các xã, thị trấn treo được 33 khẩu hiệu...

           2. Cải cách thủ tục hành chính

- Năm 2021, UBND huyện không đăng ký việc rà soát, đánh giá TTHC. Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử huyện Văn Lâm năm 2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử huyện Văn Lâm năm 2021.

- Đối với cán bộ, công chức đầu mối theo dõi kiểm soát TTHC, UBND huyện thực hiện ban hành quyết định thay đổi cán bộ đầu mối Kiểm soát TTHC  khi có sự thay đổi phân công nhiệm vụ. Quyết định thay đổi cán bộ đầu mối được gửi UBND tỉnh để tổng hợp theo dõi theo đúng quy định.

- Đã ban hành quyết định 1144/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 về kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các Quyết định từ số 1108, đến số 1113/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 về quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC rút gọn xuống 40% thời gian giải quyết TTHC; có những thủ tục từ 3 ngày rút xuống giải quyết trong ngày hoặc 1/2 ngày của các lĩnh vực Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; xây dựng, giao thông vận tải; Lao động, Thương binh và XH; Tư pháp lĩnh vực chứng thực rút ngắn thời gian từ 1 ngày xuống còn 1 giờ.  Các xã, thị trấn trên địa bàn đều ban hành Quyết định phê duyệt danh mục TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, thị trấn: Quyết định số 86/QĐ-CTUBND ngày 12/7/2021 của UBND xã Lạc Hồng; 784/QĐ-CTUBND ngày 12/7/2021 của UBND xã Đại Đồng...

- Tình hình ứng dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa: Đã triển khai và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua Trang dịch vụ công tỉnh Hưng Yên. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; ban hành văn bản số 686/UBND-VP ngày 12/7/2021 đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, hướng dẫn chi tiết các bước nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin Dichvucong.hungyen.gov.vn và hỗ trợ để người dân dễ dàng thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, không cần đến trụ sở Một cửa để thực hiện các TTHC.

- Chưa tiếp nhận phản ánh kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

+ 12/12 bộ phận Một cửa trên địa bàn huyện thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 23/11/2018. Đội ngũ công chức làm việc tại 12 Bộ phận một cửa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực trong giao tiếp, trong thi hành nhiệm vụ, chưa phát hiện thái độ quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc.

+ Về niêm yết, rà soát niêm yết thủ tục hành chính theo đúng quy định: Tiến hành niêm yết lại bảng thông báo thu phí, lệ phí theo Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. Niêm yết các thủ tục hành chính đúng quy định giúp cho việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính được kịp thời và đảm bảo, giúp người dân hiểu rõ hơn về các dịch vụ mình làm đảm bảo sự hài lòng về thời gian và kết quả với cơ quan hành chính nhà nước. Ban hành văn bản số 597/UBND-VP ngày 22/6/2021 yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, niêm yết TTHC theo quy định. Tại Bộ phận một cửa của cấp huyện và xã thực hiện niêm yết công khai thông tin địa chỉ phản ánh kiến nghị để công dân có thể kiến nghị một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, Bộ phận một cửa của huyện cũng thực hiện việc cung cấp Sổ tay phản ánh kiến nghị cũng như việc sử dụng hòm thư góp ý để nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng như để việc phản ánh kiến nghị được khách quan hơn.

+ Hiện nay 100% số lượng TTHC đã được UBND tỉnh công bố được thực hiện theo cơ chế một cửa.

+ Kết quả giải quyết TTHC năm 2021 (có phụ lục gửi kèm theo và thời gian tính từ ngày 15/12/2020 đến thời điểm báo cáo).

3. Cải cách Tổ chức bộ máy hành chính

3.1 Tuân thủ các quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về tổ chức bộ máy, hiện UBND huyện còn 11 phòng chuyên môn (giảm 01 phòng Y tế do chuyển chức năng nhiệm vụ y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện); Thực hiện hợp nhất Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch với Đài truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện; xây dựng Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 13 và số 20/2021/QĐ- UBND của tỉnh, chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn theo Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND tỉnh...

- Tình hình quản lý biên chế:

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, tỉnh về quản lý biên chế, gắn việc quản lý biên chế với thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Đã ban hành công văn hướng dẫn việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế. Giải quyết 02 trường hợp nghỉ tinh giản biên chế; luôn thực hiện giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

+ Số cán bộ, công chức khối QLNN là: 69 cán bộ, công chức hành chính, 04 hợp đồng lao động theo Nghị định 68. 69/69 công chức đạt trình độ đào tạo từ đại học trở lên.

+ Số viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp là 1.244 người (trong đó Trung tâm GDNN-GDTX là 17 người; Khối THCS là 356 người; Khối Tiểu học là 425 người; Khối Mầm non là 416 người; Sự nghiệp khác (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh, Hội chữ thập đỏ, Hội người mù, Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng) là 30 người.

+ Khối xã, thị trấn: tổng số là 215 người.

Về cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của từng vị trí công tác, không có tình trạng số lượng biên chế có mặt vượt quá số lượng biên chế được giao.

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, Kế hoạch số 36/KH-UBND, Kế hoạch số 37/KH-UBND của UBND tỉnh như thực hiện giải quyết dứt điểm số hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn ở vị trí việc làm công chức; sáp nhập trường Mầm non, Tiểu học đảm bảo mỗi xã, thị trấn không có 2 đơn vị trường học; sáp nhập sự nghiệp Môi trường vào Hạt Giao thông; thành lập Ban quản lý dự án; chuyển viên chức y tế học đường về Trạm y tế xã...và thực hiện các chế độ báo cáo theo đúng quy định.

3.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Thường xuyên tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và thực hiện ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với 07 phòng chuyên môn (Nội vụ, Văn phòng, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, TB&XH, Giáo dục và Đào tạo).

3.3. Thực hiện phân cấp quản lý: Thực hiện phân cấp đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, quản lý hội theo quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định về phân cấp công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý và quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ủy quyền trong công tác quản lý Hội.

4. Cải cách công vụ

- Ngày 26/10/2021, UBND huyện đã hoàn thiện xây dựng đề án vị trí việc làm của khối QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và đã trình cấp có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt đề án VTVL của các cơ quan đơn vị.

- Hoàn thiện việc tuyển dụng viên chức khối sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Kết quả tuyển dụng được 33 viên chức (khối mầm non 07 viên chức, khối tiểu học 03 viên chức, khối THCS 21 viên chức, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 01 viên chức và Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 01 viên chức).

- Thực hiện tuyển dụng 05 công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã và 01 viên chức Đài truyền thanh huyện về làm công chức Văn hóa xã hội cấp xã theo đúng quy định.

- Hiện đang hoàn thiện các bước theo quy định để tuyển dụng đặc cách cho các hợp đồng lao động của huyện đã có thời gian hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đối với 04 viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

- Thực hiện tốt việc phối hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý; thực hiện phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tổng số 29/33 người.

- Thực hiện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm đảm bảo đúng quy định.

- Thực hiện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định của UBND tỉnh (tập huấn CCHC cho 117 học viên; thi đua khen thưởng 45 học viên, văn thư, lưu trữ 35 học viên, bồi dưỡng đại biểu HĐND...)

5. Cải cách tài chính công

          - Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ, đến nay toàn huyện đã thực hiện giao khoán kinh phí hành chính cho 100% cơ quan hành chính gồm 11 phòng ngành, 05 đoàn thể; giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho 39 đơn vị trong đó: 25 đơn vị giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm đảm bảo một phần chi phí hoạt động, 14 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Hàng năm các đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo quy định. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm các đơn vị đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao thu nhập gắn với trách nhiệm của từng công chức, viên chức. Đã trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ giáo dục đào tạo, mức thu và sử dụng học phí đối với các trường học thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên. Xây dựng đề án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính đối với 02 đơn vị sự nghiệp giáo dục và 01 đơn vị sự nghiệp văn hóa.

- Thực hiện tốt công tác phân bổ dự toán năm 2021, xây dựng dự toán NSNN năm 2022. Công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện  theo đúng thời gian quy định của Luật ngân sách. Việc công khai dự toán NSNN năm 2021, quyết toán NSNN năm 2020 đã được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của huyện và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ.

- Tăng cường đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục - thể thao.

- Công tác giám sát quản lý thu chi ngân sách đều được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Ngay từ đầu năm đã ban hành kế hoạch thanh, kiểm tra một số đơn vị từ đó chỉ ra những tồn tại hạn chế để đơn vị khắc phục.

- Hướng dẫn Hạt giao thông và môi trường huyện thực hiện quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

          6. Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 và quản lý nhà nước về công tác Văn thư lưu trữ.

          6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý hành chính

- Ứng dụng CNTT trong các Hội nghị trực tuyến, tập huấn trực tuyến các nội dung CCHC, văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng, giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác trong huyện.

- Cập nhật 100% văn bản đến - đi trên phần mềm quản lý và điều hành văn bản; 100% các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện liên thông văn bản qua phần mềm;

- Việc kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử được thực hiện lồng ghép với kiểm tra CCHC và các cuộc kiểm tra khác.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo định hướng Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 100% cán bộ, công chức của các phòng chuyên môn thuộc huyện được trang bị máy tính, Đối với cấp xã, số lượng cán bộ, công chức được trang bị máy tính đạt tỷ lệ trên 80%.

  - Hoàn thiện việc lắp trang thiết bị họp trực tuyến ở 11 xã, thị trấn, đã thực hiện họp trực tuyến thường xuyên về phòng- chống covid, tập huấn trực tuyến công tác bầu cử trong nội bộ huyện.

- 100% số máy tính đó được thực hiện kết nối internet nhằm tăng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử trong giải quyết công việc đạt trên 90%, Việc giải quyết công việc giữa cấp huyện với cấp xã thực hiện qua thư điện tử và các phần mềm thường xuyên được ứng dụng.

- Việc ứng dụng phần mềm một cử, tiếp nhận hồ sơ các mức độ 2, 3, 4:  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã cung cấp 186 thủ tục mức độ 2; 64 thủ tục 3; 192 thủ tục mức độ 4. Từ ngày 15/12/2020 đến thời điểm báo cáo đã tiếp nhận 138 hồ sơ thuộc 4 lĩnh vực có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. Các hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đã được giải quyết đảm bảo theo quy định.

- Việc tiếp nhận và thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện theo quyết định số 554/QĐ-CTUBND ngày 15/2/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 15/12/2020 đến ngày báo cáo: đã tiếp nhận 88 hồ sơ và thực hiện trả kết quả cho 70 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Năm 2015, UBND huyện đã triển khai thực hiện gửi nhận qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ, thông suốt và đảm bảo liên thông 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Từ ngày 16/10/2020, UBND huyện thực hiện tiếp nhận và sử dụng phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành mới kết nối liên thông 4 cấp; 100% văn bản được cập nhật đi/đến trên phần mềm (trừ văn bản mật). Việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng để gửi nhận văn bản được thực hiện nghiêm túc đầy đủ.

- Tỷ lệ sử dụng, trao đổi văn bản: Hiện nay 100% cán bộ công chức UBND huyện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành để trao đổi và xử lý công việc. Việc trao đổi văn bản giữa tỉnh, huyện và các xã, thị trấn được thực hiện 100% trên phần mềm QLVB và điều hành.

- Về sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên: UBND huyện Văn Lâm thường xuyên có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp mới tài khoản, thu hồi tài khoản thư điện tử công vụ khi có sự thay đổi cán bộ, công chức. UBND huyện thường xuyên có văn bản yêu cầu người dùng sử dụng hòm thư điện tử công vụ để trao đổi cũng như giải quyết công việc chuyên môn. Tuy nhiên đến đầu tháng 9 do lỗi hệ thống dẫn tới việc gửi mail không thực hiện được, có tình trạng mail được gửi đi nhưng sau đó mấy ngày đẩy thông tin lại báo cáo sự cố. UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn liên hệ với Sở thông tin và truyền thông để báo cáo sự cố trên mail. Do diễn biến của dịch bệnh gia tăng nên để đáp ứng được với yêu cầu thường xuyên và nhanh chóng, việc gửi báo cáo nhanh (không phải văn bản hoặc những nội dung mang tính chất “mật”) sẽ được triển khai qua các nhóm zalo để cả lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn nhanh chóng nắm bắt được để cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

- Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng phục vụ gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị và trong các giao dịch điện tử khác: Việc sử dụng chữ ký số được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo theo yêu cầu. Trong năm, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Sau khi kiện toàn nhân sự tại cấp cơ sở, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu các xã, thị trấn đăng ký sử dụng chữ ký số chuyên dùng để thực hiện ký số văn bản đảm bảo nhằm đáp ứng cho việc ứng dụng CNTT theo yêu cầu. Tháng 9 đã thực hiện tiếp nhận bàn giao chữ ký số chuyên dùng của Sở thông tin và truyền thông và thực hiện bàn giao một số phòng chuyên môn, UBND các xã (thị trấn).

- UBND huyện Văn Lâm phối hợp với VNPT ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin (VT-CNTT) nhằm xây dựng Đô thị thông minh và Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Thông qua thỏa thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

- Về việc quản lý, cung cấp thông tin thường xuyên, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ: Ngày 14/6/2021 UBND huyện ban hành quyết định kiện toàn Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện Văn Lâm; ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Văn Lâm; thông báo phân công nhiệm vụ của thành viên Ban biên tập; công văn về việc cung cấp thông tin đăng tải lên Cổng thông tin điện tử huyện Văn Lâm. Ban biên tập thường xuyên cập nhật các thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, Đài truyền hình tỉnh Hưng Yên, Báo Hưng Yên và các tin bài hoạt động của huyện. Để cán bộ, công chức, viên chức và người dân nắm bắt rõ hơn. Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện Văn Lâm thường xuyên nghiên cứu tìm tòi học hỏi để hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu công tác tuyên truyền thông tin của huyện trong tình hình mới. Trong năm đã cung cấp trên 300 tin bài hoạt động của huyện, bên cạnh đó việc cập nhật tin bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, Báo Hưng Yên... được duy trì thường xuyên. Chuyên mục văn bản ban hành cũng được cập nhật thường xuyên, việc cập nhật đảm bảo cho người dân theo dõi trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.

Ngoài ra để giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận thông tin được nhanh chóng, đảm bảo và chính xác tới cấp cơ sở. UBND huyện đã triển khai xây dựng trang thông tin điện tử cho các UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm giới thiệu thông tin nội bộ của địa phương đồng thời tổng hợp tin tức từ các nguồn khác, đáp ứng thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Để việc trao đổi thông tin được nhanh chóng, chính xác, an toàn thông tin khi sử dụng trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Lâm trên các thiết bị di động thông minh, máy tính... Việc bàn giao Cổng thông tin điện tử được hoàn thành trong tháng 11 năm 2021.

6.2. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008: -       Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2015, đã được triển khai xây dựng, chuyển đổi tại các phòng chuyên môn huyện; tại UBND các xã, thị trấn đã được tập huấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Sở Khoa học và công nghệ tổ chức và đang tiến hành chuyển đổi áp dụng quy trình ISO mới theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Công tác cải cách hành chính nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND các cấp, các văn bản về CCHC được ban hành, triển khai kịp thời; Tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn từng bước được khắc phục.

- Bộ phận một cửa đi vào hoạt động từ cấp huyện đến xã đã mang lại nhiều thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết công việc như: giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm tiền của, giảm thiểu giấy tờ không cần thiết, nâng cao nhận thức của người dân về phí, lệ phí, hạn chế tình trạng nộp các loại phí phát sinh ngoài quy định trong từng TTHC...

- Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, đạo đức công vụ, tính kỷ luật được nâng cao hạn chế tình trạng quá hạn, trễ hạn, không kịp thời trong giải quyết công việc; hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức phiền hà, sách nhiễu, đòi hỏi ngoài phí, lệ phí theo quy định với nhân dân.

- Việc triển khai công việc qua phần mềm dần làm tăng tính hiện đại, tăng sự ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc đã phần nào làm giảm thiểu số lượng giấy tờ, hạn chế được một phần tình trạng lãng phí.

2. Hạn chế

- Về chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính ở một số phòng, ngành, cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức.

- Tiến độ rà soát, công bố, niêm yết thủ tục hành chính theo lĩnh vực còn chậm, chưa kịp thời.

- Trong giải quyết công việc qua phần mềm một cửa điện tử đối lúc công chức còn bỡ ngỡ. Một số đơn vị do hệ thống đường truyền mạng chậm dẫn tới chậm triển khai công việc chuyên môn, làm chậm tiến độ chung của toàn huyện.

3. Nguyên nhân

- Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài công tác chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính tại một số đơn vị chưa được chủ động trong triển khai tổ chức thực hiện, việc thực hiện còn mang tính hình thức.

- Công chức làm nhiệm vụ CCHC cấp huyện, cấp xã là kiêm nhiệm, cùng lúc phải thực hiện nhiều công việc khác nhau, dẫn đến việc rà soát, kiểm soát TTHC, công tác triển khai, tham mưu đẩy mạnh CCHC chưa đổi mới, sáng tạo.

- UBND tỉnh ban hành bộ TTHC cho từng lĩnh vực, mỗi lĩnh vực là một quyết định riêng gây khó khăn cho việc rà soát, tổng hợp TTHC để thực hiện niêm yết.

- Hệ thống đường truyền internet còn chưa đồng bộ, đảm bảo, vì vậy một số xã phía trong thường xuyên mất mạng, khó khăn trong tiếp nhận văn bản được triển khai qua phần mềm.

- Nhiều nội dung cải cách hành chính phụ thuộc vào khả năng ngân sách của các địa phương, địa phương không bố trí được nguồn như việc bố trí kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa cấp xã, kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC chưa kịp thời.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị tỉnh có ý kiến với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét:

- Tăng cường biên chế công chức cho cấp huyện, cấp xã;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước (VD: QLCB,CC,VC; Đánh giá CB,CC,VC; các nhiệm vụ chuyên môn khác ...). Tích hợp các phần mềm dùng chung trong công tác quản lý nhà nước. Nâng cấp phần mềm quản lý và điều hành văn bản làm sao thông minh hơn, sử dụng thuận tiện hơn nữa.

2. Đề nghị UBND tỉnh:

- Ban hành Quy định, phân cấp quản lý cho huyện về việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức từ huyện và xã, thị trấn công tác và ngược lại;

- Ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố;

- Mở rộng đối tượng được thôi việc theo nguyện vọng;

- Xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để thực hiện đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3,4;

- Đảm bảo mọi điều kiện cần thiết để việc nâng cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 với hầu như tất cả các TTHC nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất.

- Chỉ đạo Sở Tài chính: Hướng dẫn thống nhất việc bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Trường hợp ngân sách không có khả năng tự cân đối, cần bổ sung từ ngân sách cấp trên (thời gian qua, những địa phương còn phải nhận hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, hầu như không bố trí được kinh phí để thực hiện nhiệm vụ CCHC).

- Chỉ đạo các Sở ngành liên quan của tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn về việc quản lý vị trí việc làm 01 Kế toán đảm nhiệm chung cho cả 03 cấp bậc học cũng như chế độ phụ cấp đối với Kế toán kiêm nhiệm này.

- Xem xét tuyển dụng đặc cách cho giáo viên hợp đồng còn lại của huyện đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đã có thời gian hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ..

- Chỉ đạo các sở, ngành tăng cường mở các lớp tập huấn về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC ở cấp huyện, xã theo từng nội dung cần thực hiện của CCHC; tăng cường tập huấn về phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý và điều hành văn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức xã và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC.

- Phê duyệt cho huyện thực hiện chuyển viên chức làm công tác thư viện- thiết bị; thiết bị- thí nghiệm và tổng phụ trách đội còn lại sang làm công tác giảng dạy để kịp thời bổ sung cho chỗ viên chức giảng dạy còn thiếu của huyện.

- Sớm có hướng dẫn thu, chi, định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ đào tạo đối với mô hình trường hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính;

3. Đề nghị Sở Nội vụ:

- Xem xét bỏ báo cáo quý về CCHC, giảm thiểu các phụ lục trong báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và có một phần mềm theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC các cấp.

- Có hướng dẫn chi chế độ phụ cấp chức vụ đối với Giám đốc, Phó giám đốc Ban quản lí dự án huyện.

- Có hướng dẫn cụ thể về việc phân cấp trong xử lý kỷ luật viên chức, đặc biệt là viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

- Triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch số 184/KH- UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

- UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2022.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 đề ra, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm:

+ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện những nhiệm vụ tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc và triển khai áp dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách và một số phần mềm khác tới các phòng, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn; thường xuyên cập nhật thông tin về CCHC trên cổng thông tin điện tử của huyện.

+ Đẩy mạnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức.

+ Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của huyện.

+ Đẩy mạnh triển khai thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ quản lý, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, sự nghiệp giáo dục.

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2030 theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.

+ Kiện toàn nhân sự, rà soát sắp xếp lại công chức các phòng chuyên môn.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở huyện và các xã, thị trấn.

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của tỉnh.

+ Làm tốt công tác khen thưởng chuyên đề về cải cách hành chính.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022../.

Tin mới nhất

UBND HUYỆN VĂN LÂM KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI VNPT HƯNG YÊN(19/05/2022 5:26 CH)

Văn Lâm quán triệt một số điểm mới về công tác CCHC năm 2022(27/04/2022 9:47 SA)

Văn Lâm tập huấn triển khai, hướng dẫn quản lý, sử dụng chữ ký số(14/04/2022 10:09 SA)

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022(12/04/2022 4:27 CH)

Kế hoạch kiểm tra công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các xã, thị...(11/04/2022 4:20 CH)

Lịch công tác tuần 14(28/03/2022 9:54 SA)

°
1166 người đang online