UBND huyện Văn Lâm triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Đăng ngày 12 - 10 - 2021
100%

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Ngày 16/9/2021, UBND huyện Văn Lâm ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước  vào cuộc sống; phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biển căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện

          Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, bảo vệ môi trường; đất đai; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống bệnh truyền nhiễm trước tình hình dịch bệnh Covid-19... Kịp thời biểu dương các nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội.

          Cùng với đó, căn cứ tình hình, kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong từng giai đoạn, các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào một số hoạt động như sau:

Tăng cường phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong đó,chú trọng phổ biến pháp luật trên báo, đài; Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Tổ chức đối thoại chính sách; tư vấn pháp luật trực tiếp; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

          Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính, các tổ dân phố, cụm dân cư và các hình thức khác phù hợp.

          Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Tin mới nhất

Huyện ta triển khai Rà soát; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp,...(24/08/2021 9:39 SA)

VV xét nghiệm đối với công dân về từ thành phố Hà Nội(05/08/2021 2:13 CH)

Về việc thực hiện Thông báo số 283/TB-UBND ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về công tác...(05/08/2021 11:00 SA)

Phương án Bổ sung triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn...(03/08/2021 2:17 CH)

Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù...(09/06/2021 3:03 CH)

Công điện về việc khẩn trương rà soát và tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị...(09/06/2021 3:01 CH)

°
1094 người đang online