Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 25 - 01 - 2021
100%

Ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Quy chế quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quy chế quy định nguyên tắc phối hợp như sau:

- Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, không chồng chéo và tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và yêu cầu công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong từng thời điểm, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động, thường xuyên phối hợp hoạt động với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Trên cơ sở các nguồn thông tin và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có yêu cầu bằng văn bản để phối hợp, tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Phương thức phối hợp: Các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phân công đầu mối theo dõi, giải quyết, đôn đốc, phối hợp xử lý các công việc liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; đề xuất các nội dung cần phối hợp; báo cáo kết quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Khi cần có sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan, tùy theo tính chất, quy mô của từng vụ việc, cơ quan chủ trì ban hành văn bản, trao đổi trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để đề nghị phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với từng chuyên đề, vụ việc kiểm tra cụ thể cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, cơ quan chủ trì báo cáo UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoặc quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo ủy quyền của UBND tỉnh. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm đảm bảo tính pháp lý, trình tự, thủ tục đối với các vụ việc thanh tra, kiểm tra; chịu trách nhiệm về kinh phí, phương tiện trong quá trình tổ chức thanh tra, kiểm tra; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra gửi cơ quan đầu mối tổng hợp, theo dõi. Trong trường hợp công tác phối hợp bị vướng mắc, gián đoạn, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Nội dung phối hợp bao gồm: Đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Điều 5); tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (Điều 6); giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Điều 7); giám sát việc phổ biến, tuyên truyền về kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 8).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021 và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch...(25/01/2021 10:32 SA)

Nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu trên địa...(25/01/2021 10:32 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19(25/01/2021 10:31 SA)

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(25/01/2021 10:28 SA)

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XII của Đảng và các dịp lễ, tết năm...(06/01/2021 10:34 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành...(01/01/2021 10:35 SA)

°
387 người đang online