Nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021.

Đăng ngày 25 - 01 - 2021
100%

Ngày 11/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 54/UBND-TH về việc nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021.

Theo đó, Để thực hiện hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm trong việc triển khai đấu thầu qua mạng theo lộ trình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư dự án do tỉnh quản lý (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) thực hiện các nội dung như sau:

Về đấu thầu qua mạng: Thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2021 quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch, cụ thể: Phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thấu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù; việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải đảm bảo tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai quy định về đấu thầu qua mạng tới các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực,vi phạm:

 - Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung  chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 506/UBND-TH ngày 07/3/2018 về thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; số 1662/UBND-TH ngày 04/7/2019 về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; số 1874/UBND-TH ngày 25/7/2019 về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng; số 198/UBND-TH về việc thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Các cơ quan, đơn vị được giao Chủ đầu tư, Bên mời thầu thường xuyên tự kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đẩy lùi một số hành vi tiêu cực, vi phạm biến tướng và diễn biến phức tạp trong hoạt động đấu thầu; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021 và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch...(25/01/2021 10:32 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19(25/01/2021 10:31 SA)

Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương...(25/01/2021 10:30 SA)

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(25/01/2021 10:28 SA)

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XII của Đảng và các dịp lễ, tết năm...(06/01/2021 10:34 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành...(01/01/2021 10:35 SA)

°
471 người đang online