Vị trí, chức năng của Phòng Nội Vụ

Đăng ngày 21 - 03 - 2012
100%

Phòng Nội Vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

Phòng Nội Vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội Vụ.

Phòng Nội Vụ có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ  nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

 

1. Trưởng phòng

Hoàng Thế Vĩnh

Điện thoại: 02213 985 063

Email: htvinh@hungyen.gov.vn

2.Phó trưởng phòng:

- Nguyễn Duy Phong

        Điện thoại: 02213 785 616

Email: ndphong@hungyen.gov.vn

- Đoàn Ngọc An

        Điện thoại: 02213 785 616

Email: dnan@hungyen.gov.vn

-Đỗ Thị Tuyết Hạnh

        Điện thoại: 02213 985 094

Email: dtthanh@hungyen.gov.vn

3. Chuyên viên

- Đặng Thị Quỳnh Giang

ĐT: 02213 985 094

Email: dtqgiang@hungyen.gov.vn

- Phan Thị Thu Huyền

ĐT: 02213 785 616

Email: ptthuyen@hungyen.gov.vn

 

 

Tin mới nhất

°
576 người đang online