Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Chỉ Đạo Tài sản đưa ra đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thông báo số 40/TB-UBND ngày 20/5/2020

UBND xã Chỉ Đạo