Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 24/10/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) đã có Công văn số 7886/NHCS-TDNN hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, vay vốn phải có đủ các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Cư trú hợp pháp tại địa phương; Có nhu cầu vay vốn đề đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đã ký kết hợp đông với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và của NHCSXH (nếu có).

Các đối tượng sau cần có thêm điều kiện: Đối tượng vay vốn là người lao động bị thu hồi đất theo quy định tại Điểm 2.5 Khoản 2 Công văn 7886/NHCS-TDNN có Quyết định thu hồi đất trong vòng 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất; Đối tượng vay vốn là người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điểm 2. 6 Khoản 2 Công văn 7886/NHCS-TDNN) có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Những đối tượng theo quy định nếu đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn sẽ được cho vay với mức tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng lãi suất cho vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định từng thời kỳ (hiện nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 6,6%/năm). Riêng đối tượng vay vốn quy định tại Điểm 2.6 Khoản 2 văn bản này là người lao động thuộc hộ nghèo hoặc người dân tộc thiểu số được vay vốn với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Thời hạn cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, khách hàng vay vốn phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và theo văn bản hướng dẫn bảo đảm tiền vay của NHCSXH.

NHCSXH cho vay trực tiếp đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại trụ sở Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, trụ sở NHCSXH cấp huyện nơi người lao động cư trú hợp pháp

Thời gian giải ngân vốn vay đối với khách hàng vay vốn tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31/12/2020.

 

 

hungyen.gov.vn