Danh sách kết quả điểm phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019 (tại vòng 2) tổng số 100 thí sinh

Danh sách kết quả

Phòng Nội vụ