Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 039/2019 của UBND huyện Văn Lâm về việc tổ chức triển khai công tác tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vụ sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019

UBND huyện Văn Lâm thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019, như sau:

475/TB-UBND ngày 04/9/019

Phòng Nội vụ