Kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019

UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND  huyện năm 2019, như sau:

111/KH-UBND ngày 03/9/2019

Phòng Nội vụ