"Chỉ thị số 40-CT/TW trở thành điểm tựa của tín dụng chính sách xã hội trên quê hương Văn Lâm”

Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội khẳng định thêm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách, chăm lo đến công tác an sinh xã hội, thông qua tín dụng chính sách xã hội, nhân dân tin tưởng hơn vào chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự gắn kết toàn đảng, toàn dân.

Kết quả đạt được. Hàng năm, bên cạnh việc tranh thủ tối đa nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách từ Trung ương, tỉnh chuyển về. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND cấp huyện quan tâm hỗ trợ NHCSXH về cơ sở vật chất, bố trí ngân sách cấp huyện và động viên các tổ chức khác chuyển vốn sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; nguồn vốn cho vay được tăng lên hàng năm.

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến 31/7/2019 đạt 283.278 triệu đồng, tăng 132.026 triệu đồng, tỷ lệ tăng 87,2% so với 31/12/2014 (kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW). Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 218.626 triệu đồng, tăng 75.753 triệu đồng, tỷ lệ tăng 53,02%, chiếm 77,18% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 64.652 triệu đồng, tăng 56.273 triệu đồng, tỷ lệ tăng 671,59%, chiếm 22,82% tổng nguồn vốn;

Trong 5 năm qua, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 332.794 triệu đồng, với 15.766 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH.

Tính đến 31/7/2019, trên địa bàn huyện đã và đang triển khai thực hiện 09 chương trình tín dụng chính sách. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2019 đạt 224.673 triệu đồng, không có nợ quá hạn với 8.544 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ; tăng 75.637 triệu đồng, tỷ lệ tăng 50,7% so với năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,14%.

 Hoàn thiện cơ chế, chính sách. UBND huyện Văn Lâm đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH huyện để cho vay đối với hộ nghèo và  các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, cơ quan tài chính tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm báo cáo UBND trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định và có Quyết định giao vốn cụ thể theo từng năm.

Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã thật sự đi vào cuộc sống và đã tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội giảm nghèo bền vững.

 

Nguyễn Thị Thu Hường