Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 19/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quy chế gồm 04 chương và 26 điều. Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung hoạt động và quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, phối hợp triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Theo Quy chế, cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hoạt động thông tin đối ngoại nước ngoài; các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Theo đó, Quy chế quy định các hoạt động thông tin đối ngoại gồm:

 Thông tin chính thức về tỉnh Hưng Yên là thông tin về chủ trương, chính sách của tỉnh; thông tin về tình hình tỉnh Hưng Yên trên các lĩnh vực; thông tin về lịch sử tỉnh Hưng Yên và các thông tin khác do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan chuyên môn cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Hưng Yên là thông tin giới thiệu về mảnh đất, con người, lịch sử, văn hóa; thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Hưng Yên đến cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Thông tin tình hình thế giới vào tỉnh Hưng Yên là thông tin về tình hình thế giới trên các lĩnh vực, thông tin về quan hệ giữa tỉnh Hưng Yên với các địa phương ở các nước và các thông tin khác nhằm thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Hưng Yên với các nước; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh. Thông tin tình hình thế giới vào tỉnh Hưng Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh), các đoàn đi công tác nước ngoài thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, thu thập, tổng hợp, cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền, báo chí và người dân tỉnh Hưng Yên.

Thông tin giải thích, làm rõ là những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện theo dõi dư luận và tổng hợp dư luận báo chí về tỉnh. Khi phát hiện có thông tin, tài liệu, báo cáo sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam và tỉnh Hưng Yên, có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động thông tin, giải thích, làm rõ, định hướng dư luận và tổng hợp, thông báo tới Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan, phục vụ công tác quản lý.

 Cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại của tỉnh Hưng Yên là nguồn cung cấp thông tin chính thức, thông tin quảng bá về tỉnh cho các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, phục vụ công tác tra cứu, tìm hiểu, nghiên cứu về tỉnh Hưng Yên. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại của tỉnh; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với quy trình lưu trữ dữ liệu.

Các sự kiện tổ chức tại nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa của tỉnh Hưng Yên; tăng cường tình hữu nghị và quan hệ giữa tỉnh Hưng Yên với các nước, vùng lãnh thổ, kiều bào ở nước ngoài; vận động mở rộng hợp tác thu hút đầu tư, du lịch, trao đổi thương mại. Cơ quan chủ trì tổ chức sự kiện ở nước ngoài có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức sự kiện ở nước ngoài theo quy định.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài được hỗ trợ, tạo điều kiện trong hoạt động viết tin, bài, sản xuất chương trình và thực hiện các xuất bản phẩm nhằm giới thiệu về tỉnh Hưng Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng của nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. /.

hungyen.gov.vn