“Đưa Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng, vào nhiệm vụ trong tâm của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện”

Thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 27/02/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Văn Lâm đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban đại diện HĐQT các cấp; chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động của Ngân hàng CSXH và các tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác thực hiện đúng chính sách, chế độ quy định; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng trên địa bàn huyện. Hoạt động của NHCSXH trên địa bàn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức NHCSXH đã đạt được những kết quả quan trọng, thực sự là công cụ của chính quyền địa phương trong việc cung cấp tín dụng chính sách, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả đến 30/6/2019: Tổng số nguồn vốn ngân sách địa phương: 1.624 triệu đồng, ngân sách của UBND huyện Văn Lâm đã chuyển sang cho ngân hàng CSXH huyện là: 1.524 triệu, Trong đó năm 2019 chuyển 500 triệu đồng, Ban đại diện HĐQT huyện đã phân bổ kịp thời vốn đến các xã,

Chỉ đạo NHCSXH huyện, các tổ chức chính trị xã hội, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước, triển khai kịp thời các văn bản về cơ chế cho vay, các chư­ơng trình tín dụng nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo kênh dẫn vốn đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối t­ượng chính sách khác được thuận lợi, đảm bảo an toàn đồng vốn.

 

Chu Ngọc Chiến