Về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày 16/5/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 1602/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 là 1.490.000 đồng/ tháng, để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thông báo để cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thực hiện kể từ ngày 1/7/2019 như sau:

Xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT: 15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng; 6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng.

Xác định mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP: 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng; 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng; 1,0 lần mức lương cơ sở tương đương với 1.490.000 đồng; 2,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 3.725.000 đồng.

Mức thanh toán chi phí vật tư y tế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67.050.000 đồng.

BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT theo đúng quy định.

hungyen.gov.vn