Về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019

Thực hiện công văn số 463/STNMT-CCQLĐ Đ ngày 08/5/2019 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc đăng ký bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019

UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành - UBND huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2019 của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa mà không thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, lập hồ sơ gửi về UBND huyện.

Công văn số 385/UBND-TNMT ngày 16/5/2019

Phòng TNMT