Về việc Công khai việc thu hồi Quyết định số 826QĐ-UBND ngày 29/4/2019 của UBND tỉnh

UBND huyện Văn Lâm nhận được Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm để thực hiện dự án đầu tư Khu liên hợp công nghiệp SECOIN-CDT của Công ty Cổ phần công nghiệp SECOIN-CDT

Toàn bộ Công văn số 381UBND-TNMT ngày 14/5/219 của UBND huyện Văn Lâm

Phòng TNMT