Thông báo Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Lâm

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Lâm

Quyết định phê duyệt số 709/QĐ-UBND ngày 07/3/2019

Thông báo số 105/TB-UBND ngày 17/04/2019

Báo cáo thuyết minh tổng hợp

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Phòng TNMT