Thông báo công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm

Thực hiện Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm thông báo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm.

28/TB-UBND ngày 12/3/2019

2873/QĐ-UBNd ngày 30/11/2018

Phòng TNMT