Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ

Ngày 27/2/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 168/QĐ-VPCP phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, mục tiêu cụ thể:

- Giảm thời gian các phiên họp Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2019 giảm 30% thời gian họp so với trung bình các năm trước.

- Giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong các phiên họp Chính phủ. Phấn đấu đến hết năm 2019 đạt mục tiêu họp Chính phủ không giấy tờ, sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp Chính phủ (trừ văn bản có nội dung bí mật nhà nước).

- Các Thành viên Chính phủ cho ý kiến và biểu quyết trên môi trường điện tử có thực hiện ký số đối với các công việc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, kể cả khi vắng mặt tại cơ quan hoặc vắng mặt tại phiên họp Chính phủ. Phấn đấu hết năm 2019, 100% các nội dung xin ý kiến thành viên Chính phủ được xử lý trên môi trường mạng (trừ nội dung bí mật nhà nước).

- Quản lý đầy đủ thành phần, nội dung, chương trình, tài liệu, biên bản, Nghị quyết từng phiên họp Chính phủ, hỗ trợ cơ chế chuẩn bị, cho ý kiến trước phiên họp nhằm tiết kiệm thời gian họp và nâng cao chất lượng cuộc họp. Các Thành viên Chính phủ có thể nhận các thông tin, nhắc việc thông qua thư điện tử, tin nhắn trên điện thoại di động.

- Bảo đảm kết nối, liên thông Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ với các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chức năng chính của Hệ thống thông tin phục vụ và xử lý vông việc của Chính phủ bao gồm: Chức năng hỗ trợ phục vụ phiên họp Chính phủ; Chức năng hỗ trợ xử lý công việc của Chính phủ; Thông tin cảnh báo, nhắc việc; Kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin; Tra cứu, tìm kiếm, báo cáo thống kê; Quản lý người dùng; Quản trị, vận hành hệ thống

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện  Đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định; Trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống khi đưa vào sử dụng; sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ triển khai nhân rộng cho các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và nâng cấp mở rộng hệ thống phục vụ các cuộc họp do lãnh đạo Chính phủ chủ trì với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan vào năm 2020.

Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chính phủ và các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động của Chính phủ, các Thành viên
Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, bảo đảm phù hợp với phương thức làm việc mới trên môi trường điện tử, không giấy tờ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản trị nội dung Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, vận hành kỹ thuật Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, bảo đảm an toàn, thông suốt.

Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin mạng; xây dựng, triển khai thực hiện phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

hungyen.gov.vn