Quy định về hoạt động triển lãm

Ngày 26/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm.

Theo đó, Nghị định này quy định về hoạt động tổ chức, phối hợp tổ chức triển lãm không vì mục đích thương mại thực hiện tại Việt Nam và đưa ra nước ngoài. UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm tại địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm tại địa phương.

Nghị định này không điều chỉnh các hoạt động: Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; các triển lãm xuất bản phẩm, bảo vật, cổ vật; triển lãm thuộc hệ thống bảo tàng; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội quốc gia thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương thực hiện theo Quyết định của UBND cấp tỉnh; hoạt động trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại trụ sở của tổ chức hoặc tại nhà riêng của cá nhân trong các hoạt động mang tính chất nội bộ.

Tổ chức, cá nhân được tổ chức, tham gia tổ chức, đầu tư cho hoạt động triển lãm theo quy định của pháp luật; được bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm; thẩm định nội dung, có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với các triển lãm theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm tại địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm tại địa phương.

Tổ chức, cá nhân chỉ được tổ chức triển lãm khi có Giấy phép hoặc sau thời gian quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 17 Nghị định này mà cơ quan tiếp nhận Thông báo không có ý kiến trả lời bằng văn bản (đối với triển lãm phải gửi Thông báo). Thực hiện triển lãm theo đúng nội dung đã ghi trong Giấy phép hoặc Thông báo. Tuân thủ các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự; phòng chống cháy nổ; về sở hữu trí tuệ và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động triển lãm.

Trường hợp triển lãm do nhiều cá nhân hoặc nhiều tổ chức phối hợp thực hiện thì cá nhân, tổ chức đó phải thống nhất ủy quyền bằng văn bản cho 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức làm đại diện. Cá nhân, tổ chức đại diện chịu trách nhiệm ký tên, đóng dấu (nếu có), nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, gửi Thông báo, chịu trách nhiệm về nội dung kê khai. Giải trình bằng văn bản về các nội dung của triển lãm khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp Giấy phép tổ chức triển lãm đối với: Triển lãm, do các tổ chứccá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài; Triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

hungyen.gov.vn