Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND huyện Văn Lâm về tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện

UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019: 20/KH-UBND ngày 28/01/2019

Phòng Nội Vụ