Thông báo niêm yết công khai thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2018

UBND huyện Văn Lâm thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Lâm na

Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức là 64, trong đó:

Vị trí giáo viên mầm non: 23 người

Vị trí giáo viên văn hóa tiểu học: 35 người

Vị trí giáo viên ngoại ngữ tiểu học: 06 người

Danh sách chi tiết kèm theo

Phòng Nội Vụ

Phòng Nội Vụ