Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018

Để tổ chức thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018. UBND huyện đề nghị UBND các xã (TT) tự đánh giá xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử tại đơn vị mình.

Phiếu cung cấp số liệu tải tại đây:

Cấp xã, phường, thị trấn: Bộ tiêu chí cấp xã, phường, thị trấn