Tiểu sử ông Trần Văn Lâm - UVBTVHU, Phó chủ tịch UBND huyện Văn Lâm

                   

 

1. Họ và tên: TRẦN VĂN LÂM

2 Ngày, tháng, năm sinh:  01/5/1962    

3. Giới tính:  Nam  

 4. Quê quán:  TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

5. Nơi đăng ký thường trú: TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

6. Nơi ở hiện nay: thôn Hành Lạc, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

7. Dân tộc:  Kinh        10. Tôn giáo: Không

8. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch HĐND huyện

9. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): huyện Văn Lâm      Nhiệm kỳ: 2004-2011, 2011-2016

 

 

DuyPhong

Phòng Nội Vụ