UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 27-6-2011 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015.

Mục tiêu của Chương trình nhằm đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính trong sử dụng các nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải tạo lòng tin trong nhân dân.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở,  ngành, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tuỳ chức năng nhiệm vụ tập trung vào một số nội dung chủ yếu, gồm : Tăng cường và nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức đơn vị. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công khai tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Thực hiện có hiệu quả một số lĩnh vực chủ yếu thực hành việc tiết kiệm, chống lãng phí như: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư phát triển; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài nguyên thiên nhiên; đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước; quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại công ty nhà nước.
Căn cứ Chương trình hành động của UBND tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Quyết định này bổ sung Chương trình hành động của mình, khẩn trương triển khai thực hiện cụ thể. Xác định nhiệm vụ cụ thể, biện pháp thực hiện thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2011; quy định cụ thể thời hạn thực hiện và hoàn thành; phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc; hàng quy đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của các sở, ngành, địa phương; xử lý các truờng hợp vi phạm.

Hungyen.gov.vn