Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Đăng ngày 09 - 05 - 2020
100%

 Ngày 28/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030".

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng với mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có dưới 2,0 con); Giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh cao (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có trên 2,2 con); Duy trì kết quả ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0 con đến 2,2 con).

Để đạt được mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: quán triệt sâu sắc việc chuyển hướng công tác dân số, tập trung vào việc giảm sinh sang duy trì mức thay thế; đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, thí điểm triển khai mở rộng chương trình giáo dục bắt buộc trước khi kết hôn; Cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp với đặc điểm mức sinh của các địa phương có mức sinh khác nhau; Phổ cập dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tới mọi người dân đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ, không phân biệt giới, người đã kết hôn, người chưa kết hôn...

Bộ Y tế  chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của Chương trình; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai Chương trình; Kiểm tra, đánh giá; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Đồng thời, điều chỉnh, công bố danh sách các tỉnh, thành phố theo vùng mức sinh giai đoạn 2026 - 2030 trên cơ sở báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2020 - 2025.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền nghị quyết, chương trình, kế hoạch, ... để đưa mục tiêu, chỉ tiêu quy mô dân số và mức sinh vào hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021 - 2030; rà soát, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Mặt khác, trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các Nghị quyết, quyết định về hỗ trợ, khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con; bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình của địa phương. Chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ngành liên quan xây dựng, trình Chương trình điều chỉnh mức sinh của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng sở, ngành trong việc triển khai Chương trình; lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án liên quan trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Tin mới nhất

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp(22/05/2020 4:06 CH)

Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(09/05/2020 3:44 CH)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới(09/05/2020 3:43 CH)

Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn(09/05/2020 3:42 CH)

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học(09/05/2020 3:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản(09/05/2020 3:41 CH)

°
1928 người đang online