Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Đăng ngày 16 - 03 - 2020
100%

Ngày 11/3/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 778/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo đó, đối tượng áp dụng, điều kiện tính hưởng trợ cấp, mức trợ cấp và hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp thực hiện theo quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 5 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP. Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam (Quyết định số 166/QĐ-BHXH) như đối với đối tượng hưởng trợ cấp BHXH một lần. Thời hạn giải quyết tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Mức lương hưu làm căn cứ tính trợ cấp đối với nhà giáo hoặc thân nhân nhà giáo là mức lương hưu được điều chỉnh đến thời điểm tháng 3/2020 (thời điểm Nghị định số 14/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

BHXH Việt Nam yêu cầu Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả thuộc BHXH các huyện, tỉnh cần hướng dẫn người hưởng kê khai, lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp; hướng dẫn người hưởng lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan BHXH, nhận tiền trợ cấp bằng một trong các hình thức (trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của người hưởng).

Bên cạnh đó, Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả cũng có trách nhiệm truy cập vào Hệ thống lưu trữ điện tử tập trung để rà soát, kiểm tra. Trường hợp có dữ liệu hồ sơ hưu trí của người hưởng trên Hệ thống, thì thực hiện số hóa hồ sơ giấy đã tiếp nhận để cập nhật vào Hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và CSDL, chuyển cho Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH. Trường hợp không có dữ liệu hồ sơ hưu trí trên Hệ thống, thì trả lại hồ sơ và hướng đầu người nộp hoàn thiện bổ sung hồ sơ để làm căn cứ giải quyết.

Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH có trách nhiệm truy cập vào Hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và CSDL, đối chiếu dữ liệu tại hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP với dữ liệu hồ sơ hưu trí đang quản lý chi trả, để xác định điều kiện tính hưởng trợ cấp, mức trợ cấp theo quy định; đổi chiếu dữ liệu người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo giải quyết không trùng đối tượng. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết hưởng trợ cấp thì có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

BHXH tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của cơ quan BHXH huyện, cơ quan Bưu điện và người hưởng theo quy định chung. Đặc biệt, không được quy định thêm các TTHC.

 

 

Tin mới nhất

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp(22/05/2020 4:06 CH)

Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(09/05/2020 3:44 CH)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới(09/05/2020 3:43 CH)

Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn(09/05/2020 3:42 CH)

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học(09/05/2020 3:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản(09/05/2020 3:41 CH)

°
1748 người đang online