Về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019

Đăng ngày 16 - 05 - 2019
100%

Thực hiện công văn số 463/STNMT-CCQLĐ Đ ngày 08/5/2019 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc đăng ký bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019

UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành - UBND huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2019 của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa mà không thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, lập hồ sơ gửi về UBND huyện.

Công văn số 385/UBND-TNMT ngày 16/5/2019

Tin mới nhất

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng(14/06/2019 4:45 CH)

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức(14/06/2019 4:43 CH)

Về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong việc thanh toán chi phí khám,...(27/05/2019 1:41 CH)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục...(27/05/2019 1:40 CH)

Hướng dẫn việc áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế(27/05/2019 1:39 CH)

Công khai việc thu hồi Thông báo số 175/TB-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh(14/05/2019 4:01 CH)

Về việc Công khai việc thu hồi Quyết định số 826QĐ-UBND ngày 29/4/2019 của UBND tỉnh(14/05/2019 3:56 CH)

Thông báo Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Lâm(18/04/2019 3:49 CH)

°
304 người đang online