Về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019

Đăng ngày 16 - 05 - 2019
100%

Thực hiện công văn số 463/STNMT-CCQLĐ Đ ngày 08/5/2019 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc đăng ký bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019

UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành - UBND huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2019 của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa mà không thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, lập hồ sơ gửi về UBND huyện.

Công văn số 385/UBND-TNMT ngày 16/5/2019

Tin mới nhất

Bộ Tư pháp bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật(13/11/2019 9:11 SA)

Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ...(13/11/2019 9:10 SA)

Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi(13/11/2019 9:09 SA)

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng(13/11/2019 9:06 SA)

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ(13/11/2019 9:05 SA)

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao(12/11/2019 9:03 SA)

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông(12/11/2019 9:02 SA)

Quy định mới về mạng truyền số liệu chuyên dùng(12/11/2019 4:40 CH)

°
2295 người đang online