Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

Đăng ngày 13 - 11 - 2019
100%

Ngày 06/11/2019, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện.

Thông tư áp dụng với người lao động, người quản lý doanh nghiệp tham gia thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công; doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết định giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công và thanh toán kinh phí thực hiện sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành định mức lao động mới cho phù hợp, làm cơ sở cho việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công. Quy định, hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công đối với từng sản phẩm, dịch vụ công cụ thể. Tiế nhận báo cáo của đơn vị thực hiện sản phẩm, dịch vụ công, đánh giá tình hình thực hiện chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công đã ký hợp đồng thầu hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ năm trước liền kề và tổng hợp báo cáo  gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/6/2019, thời điểm Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Đối với các sản phẩm, dịch vụ công hoặc thành phần công việc thực hiện sản phẩm, dịch vụ công có tính chất xây dựng cơ bản đang áp dụng các quy định của pháp luật xây dựng thì chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá của sản phẩm dịch vụ công nêu trên thực hiện theo quy định của pháp luật xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2019 và thay thế Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Tin mới nhất

Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống...(01/04/2020 2:47 CH)

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2020(17/03/2020 9:10 SA)

Nghị quyết Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW...(17/03/2020 9:09 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe(16/03/2020 9:18 SA)

Điều kiện để khách hàng được lùi thời hạn trả nợ do dịch Covid-19(16/03/2020 9:16 SA)

Hướng dẫn mới về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19(16/03/2020 9:16 SA)

°
1254 người đang online