Rà soát, đăng ký cấp, thu hồi chữ ký số chuyên dùng

Đăng ngày 29 - 03 - 2018
100%

Thực hiện công văn số 164/STTTT-CNTT ngày 22/3/2018 của Sở thông tin và truyên thông về việc rà soát, đăng ký cấp, thu hồi chữ ký số chuyên dùng. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản qua mạng, UBND huyện Văn Lâm đề nghị các phòng, cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung theo văn bản đính kem

Tin mới nhất

°
708 người đang online