Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 25 - 12 - 2018
100%

Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Phạm vi điều chỉnh của Quy định là quy định về đối tượng, hồ sơ, nội dung và trình tự, thủ tục thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ các dự án đầu tư trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư và giai đoạn quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư không sử dụng vốn đầu tư công; đăng ký chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 Theo Quy định, trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thuộc các trường hợp sau đây phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ: Dự án đầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao; dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ. Trong giai đoạn quyết định đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ; dự án đầu tư xây dựng có công nghệ không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3 của Quy định. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định công nghệ hoặc có ý kiến công nghệ dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 16, 17, 18, 19, 20 của Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017 và các quy định có liên quan.

Về đăng ký chuyển giao công nghệ, chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Luật Chuyển giao công nghệ thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:Đối với chuyển giao công nghệ thông qua thực hiện dự án đầu tư: Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài; đối với chuyển giao công nghệ độc lập và hình thức khác theo quy định của pháp luật: Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung đăng ký chuyển giao công nghệ được lập theo Khoản 3, 4, 5, 6, Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ, Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, sở quản lý ngành, lĩnh vực chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án đầu tư cùng với việc kiểm tra, giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ trong các trường hợp sau: Theo kế hoạch; khi có dấu hiệu vi phạm về ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong quá trình triển khai, thực hiện dự án đầu tư và hoạt động chuyển giao công nghệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

Tin mới nhất

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng(14/06/2019 4:45 CH)

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức(14/06/2019 4:43 CH)

Về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong việc thanh toán chi phí khám,...(27/05/2019 1:41 CH)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục...(27/05/2019 1:40 CH)

Hướng dẫn việc áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế(27/05/2019 1:39 CH)

Về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm...(16/05/2019 4:09 CH)

Công khai việc thu hồi Thông báo số 175/TB-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh(14/05/2019 4:01 CH)

Về việc Công khai việc thu hồi Quyết định số 826QĐ-UBND ngày 29/4/2019 của UBND tỉnh(14/05/2019 3:56 CH)

°
317 người đang online