Kế hoạch giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống dịch vụ CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 25 - 12 - 2018
100%

Ngày 21/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND triển khai thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống dịch vụ CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được phân công tại Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình của tỉnh, nhằm nâng cao hoạt động giám sát an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh nhằm giảm thiểu các nguy cơ tấn công mạng và đáp ứng kịp thời sự thay đổi liên tục của công nghệ.

- Tăng cường chia sẻ thông tin, phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị tham gia bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử của tỉnh nói riêng và cho hạ tầng thông tin quan trọng của quốc gia nói chung.

- Xác định cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND huyện, hành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhận có liên quan trong quá trình triển khai kế hoạch được đồng bộ và tập trung.

Nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

- Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo: Tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản hướng dẫn về công tác giám sát, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ giám sát, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng hàng năm lồng ghép vào nội dung Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước hàng năm…

- Xây dựng, duy trì hệ thống giám sát, đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh: Xây dựng Trung tâm Giám sát, kiểm soát an toàn thông tin tỉnh Hưng Yên; Đầu tư xây dựng hoặc thuê dịch vụ thiết lập quan trắc, giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống dùng chung của tỉnh, hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên;Triển khai kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn, an ninh thông tin mạng; Triển khai giám sát an toàn thông tin mạng cho phần dịch vụ, hạ tầng mạng phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh…

- Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền về an toàn thông tin: Đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực về giám sát và đảm bảo an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT và thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh…

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác giám sát, đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh các đề xuất, kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung nội dung của Kế hoạch đảm bảo phù hợp theo từng giai đoạn các năm về sau; Đầu mối phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm VNCERT trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ giám sát an toàn thông tin mạng.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đề xuất nhiệm vụ, lập dự toán kinh phí lồng ghép trong Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các nhà mạng ISP, doanh nghiệp cung cấp hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai giám sát an toàn thông tin mạng cho phần dịch vụ, hạ tầng mạng phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh; Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị tại Trung ương và địa phương triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin mạng theo các nội dung tại Kế hoạch.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng(14/06/2019 4:45 CH)

  Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức(14/06/2019 4:43 CH)

  Về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong việc thanh toán chi phí khám,...(27/05/2019 1:41 CH)

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục...(27/05/2019 1:40 CH)

  Hướng dẫn việc áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế(27/05/2019 1:39 CH)

  Về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm...(16/05/2019 4:09 CH)

  Công khai việc thu hồi Thông báo số 175/TB-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh(14/05/2019 4:01 CH)

  Về việc Công khai việc thu hồi Quyết định số 826QĐ-UBND ngày 29/4/2019 của UBND tỉnh(14/05/2019 3:56 CH)

  °
  347 người đang online