Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 28 - 11 - 2018
100%

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên.

Mục đích của Bộ tiêu chí là đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan nhà nước trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên; Đánh giá chính xác thực trạng Chính quyền điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển Chính quyền điện tử, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên được tổ chức định kỳ hàng năm. Các cơ quan, đơn vị tiến hành thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Bộ tiêu chí được gửi đến đơn vị và được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Đánh giá mức độ Chính quyền điện tử được chia ra 4 mức độ:

- Mức độ Tốt: Là đơn vị có tỷ lệ điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 85% so với tổng mức điểm tối đa;

-Mức độ Khá: Là đơn vị có tỷ lệ điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 70% và nhỏ hơn 85% so với mức tổng điểm tối đa;

- Mức độ Trung bình: Là đơn vị có tỷ lệ điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 50% và nhỏ hơn 70% so với mức tổng điểm tối đa;

- Mức độ Yếu: Là đơn vị có tỷ lệ điểm đánh giá nhỏ hơn 50% so với mức tổng điểm tối đa.

Xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan, đơn vị chia thành 3 khối và thực hiện đánh giá xếp hạng cho từng khối riêng biệt: Khối 01 cho các sở, ban, ngành; Khối 02 cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; Khối 03 cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Phụ lục áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cho từng khối được ban hành kèm theo Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện; Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phương pháp đánh giá, tính điểm của Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tự đánh giá, chấm điểm mức độ Chính quyền điện tử của đơn vị mình theo Bộ tiêu chí đảm bảo chính xác, kịp thời;UBND cấp huyện chủ trì tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử tại UBND cấp xã trên địa bàn và gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi.

Báo Hưng yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện nội dung Bộ tiêu chí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2018(01/04/2019 9:33 SA)

Thông báo công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch...(12/03/2019 10:14 SA)

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế(05/03/2019 2:37 CH)

Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ(05/03/2019 2:35 CH)

Quy định về hoạt động triển lãm(05/03/2019 2:34 CH)

Ban hành quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử(04/03/2019 2:33 CH)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND,...(26/02/2019 2:12 CH)

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019(22/02/2019 3:18 CH)

°
2042 người đang online