Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 28 - 11 - 2018
100%

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên.

Mục đích của Bộ tiêu chí là đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan nhà nước trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên; Đánh giá chính xác thực trạng Chính quyền điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển Chính quyền điện tử, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên được tổ chức định kỳ hàng năm. Các cơ quan, đơn vị tiến hành thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Bộ tiêu chí được gửi đến đơn vị và được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Đánh giá mức độ Chính quyền điện tử được chia ra 4 mức độ:

- Mức độ Tốt: Là đơn vị có tỷ lệ điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 85% so với tổng mức điểm tối đa;

-Mức độ Khá: Là đơn vị có tỷ lệ điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 70% và nhỏ hơn 85% so với mức tổng điểm tối đa;

- Mức độ Trung bình: Là đơn vị có tỷ lệ điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 50% và nhỏ hơn 70% so với mức tổng điểm tối đa;

- Mức độ Yếu: Là đơn vị có tỷ lệ điểm đánh giá nhỏ hơn 50% so với mức tổng điểm tối đa.

Xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan, đơn vị chia thành 3 khối và thực hiện đánh giá xếp hạng cho từng khối riêng biệt: Khối 01 cho các sở, ban, ngành; Khối 02 cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; Khối 03 cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Phụ lục áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cho từng khối được ban hành kèm theo Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện; Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phương pháp đánh giá, tính điểm của Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tự đánh giá, chấm điểm mức độ Chính quyền điện tử của đơn vị mình theo Bộ tiêu chí đảm bảo chính xác, kịp thời;UBND cấp huyện chủ trì tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử tại UBND cấp xã trên địa bàn và gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi.

Báo Hưng yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện nội dung Bộ tiêu chí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tin mới nhất

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ(13/12/2018 10:36 SA)

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp(13/12/2018 10:34 SA)

Sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức(07/12/2018 11:12 SA)

Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”(07/12/2018 11:05 SA)

Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025(07/12/2018 11:03 SA)

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính(28/11/2018 3:51 CH)

Người tham gia bảo hiểm y tế có thêm quyền lợi gì từ 1/12?(28/11/2018 3:47 CH)

Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa(27/11/2018 3:31 CH)

°
414 người đang online