Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa

Đăng ngày 09 - 02 - 2017
100%

Thực hiện quyết định số 14/2015/QĐ - UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên, Quyết định số 1610/QĐ- UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm tổ chức mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2016; UBND huyện thông báo và yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện (sau đây gọi là Bộ phận một cửa) thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bắt đầu từ ngày 06/02/2017.

Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận một cửa của huyện.

2. Yêu cầu các phòng, cơ quan đơn vị của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

2.1. Các phòng, cơ quan đơn vị của huyện.

Không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính đã được quy định việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa (chi tiết các thủ tục hành chính quy định tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa của huyện và niêm yết trên cổng thông tin điện tử:  motcua.hungyen.gov.vn).

Hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của huyện.

2.2. UBND các xã, thị trấn.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho cá nhân và tổ chức biết và thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện.

2.3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

Cử cán bộ xuống Bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

2.4. Đài truyền thanh huyện.

Tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện để cá nhân, tổ chức biết và thực hiện./.

Tin mới nhất

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm(06/03/2018 10:21 SA)

Ban hành mới Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước(06/01/2018 3:24 CH)

Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh đảm bảo VSATTP trong dịp tết Nguyên đán Mậu...(05/01/2018 4:28 CH)

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2017(05/12/2017 4:16 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018(05/12/2017 4:04 CH)

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Lâm(21/09/2017 8:41 SA)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm...(26/07/2017 10:17 SA)

Miền Bắc chuyển rét từ ngày 9/2(09/02/2017 3:23 CH)

°
2508 người đang online